Condicions d’ús

Conforme a allò que disposa l’Article 2.2 de la Llei Orgànica de 5 de maig de 1982, autoritzo l’Associació PALLAPUPAS–PALLASSOS D’HOSPITAL, amb CIF G-62.123.484, a utilitzar, publicar i distribuir aquelles imatges en què jo aparegui, i que envio a través d’aquest formulari, a la seva pàgina web, perfils de xarxes socials i material imprès amb la finalitat de donar a conèixer l’entitat i els seus objectius i activitats, així com els col·laboradors participants en els esdeveniments i activitats pròpies de l’entitat, mentre aquesta existeixi i amb la finalitat esmentada.

Garanteixo que sóc major d’edat legal i tinc el dret d’acordar contractes en el meu propi nom. He llegit l’autorització, cessió, i acord i estic totalment d’acord amb el seu contingut. Aquesta cessió de drets de la meva pròpia imatge ha de ser vinculant sobre mi i els meus hereus/eves, representants legals i assignats/ades.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, les fotografies autoritzades seran incorporades en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Pallapupas – Pallassos d’Hospital. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició amb un escrit a la nostra adreça c. Sant Germà, 5, 2n 2a 08004 Barcelona.