Objecte Social. L’Associació PALLAPUPAS té com a objecte social millorar la qualitat de vida de les persones malaltes ingressades a hospitals i/o centres sòciosanitaris mitjançant diferents disciplines de les arts escèniques com són el teatre, el clown, el mim, la dansa, etc

Identificació. En compliment amb el deure d’informació establert a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web www.pallapupas.org.

Denominació: PALLAPUPAS PAYASOS DE HOSPITAL

Domicili: Carrer Bisbe Laguarda , n 4, 08001, Barcelona

Telèfon: +34 93 345 59 13

Correu electrònic: info@pallapupas.org

CIF: G62123484

Inscripció registral. Inscrita al Registre Nacional d’ Associacions, Grup 1º, Secció 1ª, Número nacional 60566

Propietat intel·lectual i industrial. Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta Web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, texts, imatges i documents, pertanyen a PALLAPUPAS o a la persona física, jurídica, organisme o entitat que n’ostenta la titularitat i estan protegits per les Lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Està expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc Web i de qualsevol dels seus continguts sense comptar amb l’autorització expressa i per escrit de PALLAPUPAS o del titular de les mateixes.

L’accés al lloc web no implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de PALLAPUPAS o dels titulars que ostenten els drets de propietat intel.lectual o industrial excepte que s’estableixi el contrari de forma expressa.

Condicions d’ús. L’accés a aquest lloc Web implica l’acceptació sense reserves d’aquestes condicions d’ús que regulen el seu accés i utilització amb la finalitat de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres serveis.

Està expressament prohibit l’ús dels continguts d’aquest lloc Web per a finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

PALLAPUPAS no respondrà de les possibles conseqüències, danys o perjudicis que se’n puguin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que es pugui fer de la informació continguda en la mateixa, és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

L’usuari s’obliga a no fer servir la informació publicada a aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ésser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

PALLAPUPAS es reserva el dret a modificar el contingut de la oferta comercial dels seus serveis quan ho consideri oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.

PALLAPUPAS no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errades a l’accés a aquest lloc Web, tot i que farà tots els esforços possibles per tal d’evitar-los.

Cessió d’ús d’imatges. Conforme a allò que disposa l’Article 2.2 de la Llei Orgànica de 5 de maig de 1982, vostè autoritza PALLAPUPAS a utilitzar, publicar i distribuir aquelles imatges en què aparegui, i que ens faci arribar a través dels nostres formularis, a la nostra pàgina web, perfils de xarxes socials i material imprès amb la finalitat de donar a conèixer l’entitat i els seus objectius i activitats, així com els col·laboradors participants en els esdeveniments i activitats pròpies de l’entitat, mentre aquesta existeixi i amb la finalitat esmentada.

Vostè garanteix que és major d’edat legal i que té el dret d’acordar contractes en el seu propi nom. Vostè ha llegit i dóna el seu consentiment a l’autorització i cessió en els termes que s’exposen en aquesta política de privacitat. Aquesta cessió de drets de la seva pròpia imatge és vinculant sobre mi i els meus hereus/eves, representants legals i assignats/ades.

Política de Protecció de Dades. En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU i DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, informem que les dades personals proporcionades per vostè seran tractades per les següents finalitats, sempre i quan vostè així ho hagi sol.licitat i consentit:

  • Atendre les consultes que ens faci arribar mitjançant el nostre formulari de contacte o el formulari habilitat per a la premsa si vostè és un mitjà de comunicació.
  • Realitzar la gestió administrativa, enviament dels productes que adquireixi a través de la nostra pàgina web i la seva alta com a usuari registrat de la nostra botiga.
  • Realitzar la gestió administrativa de les donacions realitzades a través de la nostra pàgina web.
  • Tramitar la seva alta com a soci de PALLAPUPAS i realitzar els corresponents càrrecs de la quota indicada al comptre bancari facilitat per vostè.
  • Fer arribar comunicacions comercials sobre les nostres activitats, promocions i serveis.
  • Gestionar la seva petició de formar part del nostre equip de voluntaris.

En cap cas PALLAPUPAS farà servir les dades personals dels interessats per a finalitats diferents de les descrites anteriorment, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat. PALLAPUPAS es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar la informació d’acord amb els requeriments establerts a l’anomenat Reglament.

Los dades relatives al seu compte d’usuari registrat, les facilitades per formar part del nostre equip de voluntaris o les facilitades per rebre les nostres comunicacions comercials es conservaran als nostres registres mentre vostè no sol.liciti la cancel.lació de les mateixes.

Les dades facilitades al realitzar una donació puntual o una compra es conservaran mentre existeixi una obligació legal de conservació o se’n puguin derivar responsabilitats jurídiques de la gestió realitzada per PALLAPUPAS.

Les dades facilitades al donar-se d’alta com a soci de PALLAPUPAS es conservaran mentre vostè no sol.liciti la seva baixa tot i que es podran conservar a posteriori bloquejades si existeix obligació legal de conservar-les.

No obstant això, vostè pot sol.licitar en qualsevol moment l’accés a les seves dades personals, la seva rectificació, supressió, limitació o oposició al seu tractament, o exercir el dret a la portabilitat de les mateixes. També us informem del dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en cas que considereu que en el tractament de les vostres dades no s’està respectant els vostres drets.

Identitat del responsable: PALLAPUPAS PAYASOS DE HOSPITAL – Carrer Bisbe Laguarda , n 4, 08001, Barcelona – T. +34 93 345 59 13 – info@pallapupas.org.

Política de protecció de menors. Qui facilita les seves dades a través del correu electrònic o dels formularis habilitats en aquesta pàgina web, n’accepta el seu tractament i declara formalment tenir més de 18 anys.

Està prohibit l’accés i l’ús d’aquesta pàgina per part de persones menors de 18 anys d’edat.

PALLAPUPAS recorda a les persones majors d’edat que tinguin menors al seu càrrec, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun servei.

També us informem que existeixen programes informàtics per limitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Xarxes socials. Al seguir el nostre perfil a les xarxes socials dóna el seu consentiment exprés al tractament de les seves dades personals d’acord amb la seva política de privacitat. També presta el seu consentiment exprés a PALLAPUPAS per al tractament de les seves dades contingudes al llistat d’amics i al fet que les notícies publicades sobre qualsevol activitat, projecte o promoció de PALLAPUPAS apareguin al seu mur.

Conforme al REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU, l’informem que les dades personals dels seguidors de PALLAPUPAS a les xarxes socials, seran incorporades a un fitxer el responsable del qual és PALLAPUPAS, amb la finalitat de mantenir-los informats a través de les xarxes socials sobre les nostres activitats.

La seva petició per connectar, implica necessàriament, el seu consentiment per realitzar els tractaments assenyalats.

Els comentaris i continguts publicats a les xarxes socials esdevindran informació de caràcter públic, de manera que els usuaris hauran de posar especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. PALLAPUPAS no es fa responsable de la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les dades de les quals estiguin publicades o incloses en comentaris, podran sol.licitar a PALLAPUPAS la seva cancel.lació.

En qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitar el tractament de les seves dades, o exercir el dret a la portabilitat de les mateixes. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que l’identifiqui, adreçat a PALLAPUPAS. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Identitat del responsable: PALLAPUPAS PAYASOS DE HOSPITAL – Carrer Bisbe Laguarda , n 4, 08001, Barcelona – T. +34 93 345 59 13 – info@pallapupas.org.

Enllaços a d’altres Webs. Els enllaços (links) que pugui trobar en aquesta Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són gestionades ni controlades per PALLAPUPAS, per aquest motiu, PALLAPUPAS no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs Web ni aquests estan regulats pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional. El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que es poguessin derivar com a conseqüència del que estableixen les presents disposicions, i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, l’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un fur concret, l’usuari renuncia expressament al fur que li pogués correspondre i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.