Els comptes clars

Pallapupas és una associació sense ànim de lucre, que tracta amb rigor la transparència de la seva gestió econòmica

Pallapupas va ser declarada entitat d’utilitat pública en el B.O.E núm. 109 de 7 de maig de 2005 i per tant està acollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. Els nostres comptes es presenten anualment a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, depenent del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, així com a l’Agència Tributària, dependent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern espanyol.

Podeu veure aquí la memòria complerta i l’informe de l’auditoría de 2019 en els enllaços corresponents!